معبر واردات خودرو به ملت باریک تر شد


همراه خود تایید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به ملت در شرایطی برداشته شد کدام ممکن است وزارت صمت نیز طبق فرمان …

دنیای‌اقتصاد : همراه خود تایید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به ملت در شرایطی برداشته شد کدام ممکن است وزارت صمت نیز طبق فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهور باید سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی واردات خودرو را به همان اندازه خردادماه برطرف تنبل. آنچه خاص است مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مبنی بر «واردات به ازای صادرات» به‌طور مشروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قید محدودیت‌های تا حد زیادی تایید کرده است.

همراه خود تایید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، اولین قدم برای بازگشایی واردات خودرو به ملت برداشته شد. روابط کلی مجمع روز چهارشنبه همراه خود حاضر گزارشی اجتناب کرده اند مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام کدام ممکن است همراه خود حضور روسای قوای مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این دبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای مجمع برگزار شد، اجتناب کرده اند قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی جدید برای واردات خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه همراه خود رای تقریباً همه اعضا، این شرایط برای اطمینان از تا حد زیادی به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده است، در همین جاری رئیس کمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن نیز کدام ممکن است به در کنار رئیس مجلس {در این} مونتاژ حضور داشت در توییتی اجتناب کرده اند موافقت مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام همراه خود واردات خودرو خبر داد. عزت‌الله اکبری تالار پشتی در توییت شخصی تاکید کرده کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت‌‌‌وگو، کلیات ماده ۴ قالب ساماندهی صنعت خودرو در مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطمینان از عمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر ایرادات بالقوه به کمیسیون‌‌‌های تخصصی مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام ارجاع گرفت.

بدین انجمن پس اجتناب کرده اند ماه‌ها اظهار داشت‌وگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید رایزنی مجلس همراه خود مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، در پایان روز چهارشنبه ماده ۴ قالب ساماندهی خودرو به‌طور مشروط مورد تایید اعضای مجمع قرار گرفت. گرچه همراه خود مخالفت هیات برتر نظارت بر حسن اجرای پوشش‌های نظام، مصوبه واردات ۷۰‌هزار خودرو در قوانین بودجه امسال بردن شد، همراه خود این جاری با این حال پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۳ ماه اجتناب کرده اند بازگشت سه باره ماده ۴ قالب ساماندهی اجتناب کرده اند شورای نگهبان، در پایان همراه خود پیگیری نمایندگان مجلس، این ماده اجتناب کرده اند سوی مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام به‌طور مشروط مورد موافقت قرار گرفت. پیش اجتناب کرده اند این نمایندگان خانه ملت برای جلب اعتقاد شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، واردات خودرو را همراه خود قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های زیادی مصوب کردند، این در شرایطی است کدام ممکن است روز چهارشنبه نیز، مجمع شروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های عکس جدا از مصوبه مجلس، به این قالب اضافه کرد.

در ماده ۴ اصلاحی قالب ساماندهی خودرو کدام ممکن است همراه خود ایراد شورای نگهبان روبه‌رو بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام ارجاع شد آمده است کدام ممکن است «هر فردی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی می‌تواند به ازای صادرات هر دو عناصر خودرو هر دو سایر موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان مرتبط همراه خود طیف گسترده ای از صنایع انرژی محرکه نسبت به واردات خودرو برای کنترل بازار اقدام نماید.»

بدین انجمن در مونتاژ روز چهارشنبه مجمع، بنا بر اظهارات مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان، در پایان دستور واردات مورد موافقت قرار گرفت با این حال برای خروج اجتناب کرده اند بن بست، قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروطی مطرح کدام ممکن است تجزیه و تحلیل آن هم در مقام اجرا به مقامات سپرده شد. آنچه خاص است مصوبات چهارشنبه قبلی مجمع، همراه خود اقدام مقامات در تهیه دستورالعمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات واردات خودرو در راستای فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این بلاتکلیفی مصوبه واردات ۷۰‌هزار خودرو در قوانین بودجه امسال همزمانی پیدا کرده است.

در شرایطی کدام ممکن است رئیس جمهور در فرمان اجرایی شخصی بر تعمیر سبدها قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرایی واردات خودرو، آن هم به همان اندازه خرداد ماه با بیرون هیچ شرط را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروطی تاکید کرده، با این حال مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام ضمن پذیرش شرط واردات به ازای صادرات، محدویت‌های عکس به مصوبه مجلس اضافه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن برای اطمینان از تا حد زیادی به کمیسیون این مجمع ارجاع داده ، به این انجمن به تذکر می‌رسد کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به پروسه بازرسی مصوبه مجمع در کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع آن به مجلس ، بازگشایی ورود خودرو به ملت در بلند مدت نزدیک محقق نخواهد شد. این در شرایطی است کدام ممکن است سید ابراهیم رئیسی برای ایجاد‌وظیفه واردات آن هم با بیرون هیچ قیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین دستورالعمل آن، به همان اندازه خرداد ماه به وزارت صمت جایگزین داده است. همراه خود لغو توقف واردات خودرو در خرداد ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اصل رئیس جمهور کدام ممکن است بر واردات خودرو با بیرون هیچ قیدی تاکید شده، خاص نیست کدام ممکن است قوانین ساماندهی خودرو آن هم همراه خود شروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های بیش از حد چگونه اجرایی احتمالاً وجود خواهد داشت؟ پرس و جو تولید دیگری اینکه خواه یا نه مقامات ملزم به اجرای قوانین مجلس برای بازگشایی واردات خودرو است هر دو می‌تواند در امتداد طرف اجرای فرمان رئیس جمهور زودتر نسبت به لغو توقف واردات خودرو اقدام تنبل؟

آنچه خاص است در مصوبه مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام، بر «واردات به ازای صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملزومات خودرویی» تاکید شده کدام ممکن است این به معنای حمایت اجتناب کرده اند خودروسازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه‌سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جدا گذاشتن تصویر‌های حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی پیشین اجتناب کرده اند واردات خودرو به ملت است. این در شرایطی است کدام ممکن است در مصوبه مقامات نیز اگر چه بر صادرات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه تاکید شده با این حال قیدی برای ورود خودرو به ملت {وجود ندارد}. به این انجمن به تذکر می‌رسد کدام ممکن است همراه خود مصوبه مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام کدام ممکن است مونتاژ خودرویی شخصی را همزمان همراه خود تهیه دستورالعمل وزارت صمت برای ورود خودرو همزمان کرده، واردات خودرو همراه خود پیچیدگی جدید روبه‌رو شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص نیست کدام ممکن است در پایان واردات اجتناب کرده اند چه مسیری زودتر محقق احتمالاً وجود خواهد داشت؟ اجتناب کرده اند مسیر مقامات هر دو مجلس؟ کما اینکه در موضوع واردات خودرو کدام ممکن است برای بار سوم اجتناب کرده اند سوی شورای نگهبان به مجلس ارجاع شد، جایگزین بی نظیر هیات برتر نظارت بر حسن اجرای پوشش‌های عمومی نظام بود، ۹ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام. متعاقباً معلوم نیست کدام ممکن است مونتاژ چهارشنبه مجمع همراه خود چراغ بی تجربه هیات برتر نظارت {انجام شده} هر دو ادعا به کدام ممکن است هیات برتر بار تولید دیگری {در این} زمینه اعمال تذکر تنبل؛ بدون در نظر گرفتن هست برخی اجتناب کرده اند متخصصان عنوان می‌کنند کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند فینال بازگشت مصوبه مجلس اجتناب کرده اند شورای نگهبان کدام ممکن است در اواخر دی ماه تکمیل شد، مجمع می‌توانست {در این} زمینه زودتر اعمال تذکر تنبل متعاقباً همزمانی مونتاژ خودرویی مجمع همراه خود اجرای فرمان رئیس‌جمهور در راستای آزادسازی واردات، شاید تحمیل شروط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت‌های واردات به مقامات باشد.

 

در  مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت چه تحویل داد؟


با این حال مباحث مطرح شده در مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل در ارجاع به بحث واردات خودرو تشکیل نکاتی بود. بر مقدمه سریع نمایندگان مجلس در ماده ۴ قالب ساماندهی خودرو، بر واردات اجتناب کرده اند مسیر صادرات خودرو، عناصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان تاکید شده است. با این حال صحبت‌های مطرح شده در مونتاژ یاد شده گویای اینجا است کدام ممکن است قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط بیشتری برای این مسیر تصمیم گیری شود. علاوه بر این اعضای حاضر در مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل بر لزوم ضربه نخوردن ساخت موجود در اجتناب کرده اند محل ماده ۴ قالب ساماندهی صنعت خودرو تاکید کردند. سومین نکته اینجا است کدام ممکن است مقامات مسوول تجزیه و تحلیل میل‌های واردات باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه تذکر مقامات واردات خودرو انجام گیرد. در حالی خروجی مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت آزادسازی واردات خودرو در ازای صادرات بود با این حال موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان به دقیق دیدگاه‌های شخصی پرداختند. {در این} مونتاژ کدام ممکن است در غیاب ابراهیم رئیسی برگزار شد، محسنی اژه‌ای رئیس تجهیزات قضا در ابتدای صحبت‌های شخصی همراه خود ردیابی به مشکل میان نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیات برتر نظارت تاکید کرد کدام ممکن است مشکل‌های صنعت خودروی ملت همراه خود صدور مجوز واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممانعت اجتناب کرده اند ورود خودرو  رفع نمی‌شود. به اعتقاد اژه‌ای در جاری حاضر خودرو پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از مدیریت نمایندگی‌های خودروساز، نحوه گلوله کردن خودرو اجتناب کرده اند مبدا نیز همراه خود ایرادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع‌هایی در کنار است.

 رئیس تجهیزات قضا تاکید کرد وعده‌های مطرح شده در ارجاع به افزایش تیراژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخفیف محقق نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد هستیم کدام ممکن است ۹‌تنها قیمت‌ها توسعه صعودی داشتند اما علاوه بر این تیراژ ساخت نیز به نسبت قبلی همراه خود افت در کنار {بوده است}. اژه‌ای در شکسته نشده به اولویت شخصی بابت ورود نمایندگی‌های خودروساز به بحث واردات ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت اینکه بر مقدمه ماده ۴ به هر فردی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به در کنار می تواند داشته باشد کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند تایید این مساله حتی ۲ خودروساز عظیم ملت هم می‌توانند در قامت فردی حقوقی برای دوباره پر کردن خلأ ساخت شخصی اقدام به واردات کنند کدام ممکن است این موضوع همراه خود روح حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه منافات دارد. محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه نیز {در این} مونتاژ همراه خود ردیابی به مشکل‌هایی در مسیر درست حرکت کنید حکمرانی در نظام نشاط، پول، پوشش‌های پولی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید… در سبک، فرآیند‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌ها، به توضیحات تصویب قالب ساماندهی صنعت خودرو در مجلس صنوبر.

بعد اجتناب کرده اند صحبت‌های موافقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفان در پایان صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در جمع‌بندی بازخورد اظهار داشت مخالفان واردات خودرو به ملت توضیحات گوناگونی مربوط به ورود خودروهای مجلل، مشکل‌های ارزی، تحمیل رانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت موجود در را مطرح کردند با این حال در ۴۰ سال قبلی کدام ممکن است تامین خواستن محله به خودرو را معطوف به محصولات تولیدی ۲ خودروساز عظیم ملت کردیم به یک معنا برای نامزدها محدودیت تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ضایع شدن حقوق خوردن‌کنندگان شده است. رئیس تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در شکسته نشده صحبت‌های شخصی سوالاتی را مطرح کرد کدام ممکن است خواه یا نه مردمان اجتناب کرده اند محصولات ۲ خودروساز راضی هستند؟ خواه یا نه همراه خود قیمت‌های حال خودروهای خانه به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردمان نمی‌توانند اجتناب کرده اند خودروی بهتری استفاده کنند؟ {در این} صورت خواه یا نه این ظلم به مردمان نیست کدام ممکن است ما مردمان را مجبور کنیم کدام ممکن است ساده محصولات کم استاندارد این ۲ خودروساز را خریداری کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مساله به تحمیل رقبا دسترس در بازار کمک می‌تنبل؟

آملی لاریجانی همراه خود اشاره کردن آماری در ارجاع به انواع خودروهای فرسوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این خواستن بازار اظهار داشت: خواستن بلافاصله ملت حدود ۷۰۰‌هزار خودرو بیش اجتناب کرده اند تیراژ ساخت خودروسازان خانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این در حالی است کدام ممکن است ۷‌میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، ریاست مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت در پایان تاکید کرد همراه خود شرایطی کدام ممکن است در مصوبه مجلس آمده است هر دو حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت اجتناب کرده اند ساخت خانه ضربه نخواهد زد. آملی لاریجانی اظهار داشت می‌توان همراه خود افزودن قیودی بر تذکر مجلس، مجموع بازخورد مخالفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقان تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن همراه خود دستور واردات موافقت کرده با این حال برای خروج اجتناب کرده اند بن‌بست‌ها قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شروطی فکر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل آن هم در مقام اجرا به مقامات سپرده شود. رئیس مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت، مقامات را مسوول تجزیه و تحلیل میل‌ها برای اختصاص فارکس می خواست واردات خودرو تصمیم گیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت اگر تذکر مقامات بر این باشد کدام ممکن است فارکس نیمایی به واردات دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها حیاتی اختصاص پیدا تنبل، فارکس صرف این واردات شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر میل‌ها عوض شد همراه خود تحفظ شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیود اشاره کردن شده، خودرو وارد کنند. در طولانی مدت مونتاژ نیز رای احراز شده برای اطمینان از تا حد زیادی دانستن درباره قیود را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط واردات خودرو به کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

 

مسیر واردات همراه خود مصوبه مجمع

همراه خود ملاحظه به گفتن تذکر مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام در ارجاع به واردات خودرو در ازای صادرات به تذکر می‌رسد بحث واردات خودرو به ملت به یک معنا به ایستگاه پایانی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند نزدیک به ۴ سال شاهد بازگشایی مسیر واردات خودرو به ملت خواهیم بود.

{در این} ارتباط محمدرضا نجفی‌منش رئیس صفحه بحث صنایع همگن انرژی محرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعه‌‌‌سازان خودرو به «دنیای‌اقتصاد» اظهار داشت: آنچه در مونتاژ مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام تایید شد به معنای واقعی کلمه هستند پیشنهادی بود کدام ممکن است اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی ایران پیرامون برداشتن قفل اجتناب کرده اند در ورود خودرو به ملت مطرح کرده بود. نجفی‌منش شکسته نشده داد: {در این} ارتباط پیش‌تر ۲ مونتاژ در محل مجمع برگزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع حاضر شده به بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل  تذکر گذاشته شد. وی در دقیق انگیزه حاضر این سریع اظهار داشت: در هر زمان که کدام ممکن است بحث ممنوعیت واردات خودرو مطرح {بوده است} فشار به زنجیره خودروسازی ملت دانستن درباره بالا بودن قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین بودن استاندارد ۲ چندان شده با این حال در روزی کدام ممکن است واردات آزاد بود این فشارها وجود نداشت، متعاقباً جستجو در این بودیم به همان اندازه همراه خود تحمیل معبری زمینه را برای کاهش فشار به زنجیره خودروسازی مهیا کنیم.

او می‌گوید: فعالان قطعه‌سازی این سیستم‌ای برای دریافت پذیرش در بخش صادرات محصولات تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات خودرو ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اتفاق باید اجتناب کرده اند مسیر فعالان واردکننده کدام ممکن است پیش‌تر تخصص خوبی {در این} زمینه اندوخته‌اند، {اتفاق بیفتد}. نجفی‌منش معتقد است کدام ممکن است واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان تنها مسیر برای بحث ورود خودرو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امکان موجود است کدام ممکن است در صورت امکان واردات اجتناب کرده اند سایر مسیرها نیز {اتفاق بیفتد}. با این حال مهدی دادفر دبیر صفحه بحث واردکنندگان خودرو همراه خود نجفی‌منش مخالفت است. دادفر به خبرنگار ما می‌گوید چنانچه واردات در ازای صادرات خودرو مورد تایید قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تغییر به قوانین شود این مساله به معنای اینجا است کدام ممکن است سایر مسیرها برای واردات خودرو به ملت مسدود احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واردات خودرو در ازای صادرات امکان‌پذیر {خواهد بود}.

به اعتقاد دادفر این قالب هیچ‌خوب اجتناب کرده اند نیازها را در زمینه واردات مربوط به کاهش ارزش خانواده برای گرفتن خودرو، فرار انحصار، رشد بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل رقبا محقق نخواهد کرد. دبیر صفحه بحث واردکنندگان می‌گوید زنجیره خودروسازی ملت چنانچه امکان صادرات محصولات تولیدی شخصی را داشت {در این} زمینه دوم‌ای تامل نمی‌کرد. او شکسته نشده می‌دهد: اینکه آموزش داده شده است می‌شود پروسه صادرات خودرو، قطعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات خودرو توسط واردکنندگان انجام شود به {این دلیل است} کدام ممکن است اساسا امکان صادرات محصولات ساخت موجود در به لحاظ استاندارد زیرین {وجود ندارد}. دادفر همراه خود ردیابی به آمارهای صادراتی زنجیره خودروسازی می‌گوید: در بهتر از شرایط حدود ۵۰۰‌میلیون دلار صادرات توسط این زنجیره محقق شده کدام ممکن است همراه خود نرخ فارکس حال می‌توان حدود ۱۰ به همان اندازه ۱۲‌هزار تجهیزات خودرو وارد کرد، در حالی کدام ممکن است ضعیف ساخت خودروسازان اطمینان حاصل شود که تامین خواستن بازار حدود ۶۰۰‌هزار تجهیزات خودرو برآورد می‌شود.

رژیم لاغری سریع