مقامات ممکن است خودرو وارد تنبل


رئیس هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دانستن درباره موضوع واردات خودرو در قوانین بودجه توضیحاتی حاضر کرد…

دولت میتوان خودرو سواری، وارد، کانادادولت میتوان خودرو سواری، وارد، کانادا

رئیس مجلس شورای اسلامی همراه خود تشریح موضوع واردات خودرو در قوانین بودجه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند مجوز صریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانونی مجلس برای واردات هر نوع خودرو در سال جاری توسط مقامات خبر داد.

سید نظام الدین موسوی در {پاسخ به} سوالی مبنی بر برخی اظهارنظرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شایعات مطرح شده در خصوص بردن بند واردات خودرو اجتناب کرده اند قوانین بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است مجلس یازدهم در ۱.۵ سال جدیدترین پیگیری کرده است. واردات خودرو است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع مصوبات پی در پی داشته است کدام ممکن است بعد از همه همراه خود ایرادات مجمع تجزیه و تحلیل مصلحت نظام مواجه شدم با این حال فینال اقدام مجمع در قوانین بودجه ۱۴۰۱ بود کدام ممکن است سرانجام واردات خودرو به تصویب رسید. به طور گسترده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید شورای نگهبان.. ضرری ندارد.

رئیس هیئت رئیسه تصریح کرد: در مصوبه بسته شدن شورای نگهبان کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند سال جدید به شورای نگهبان کشتی شد، در بند «ک» تبصره ۷ واردات خودروهای استفاده ۷۰ هزار تجهیزات خودرو اشاره کردن شد. همراه خود مجوز مجلس این عبارت بردن شده است، با این حال در ابتدای این بند عبارت «صدور مجوز واردات خودرو» به صراحت اشاره کردن شده است، یعنی واردات هر نوع خودرو اجتناب کرده اند جمله خودروهای استفاده. .

موسوی همراه خود رد برخی شایعات مبنی بر لغو واردات خودروهای استفاده در قوانین بودجه ۱۴۰۱ افزود: {در این} بند مقرر شده است کدام ممکن است مقامات منتفی است طبق پوشش های عمومی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه شرط مذکور {در این} بند اقدام به واردات خودرو تنبل. اجتناب کرده اند جمله اینکه «ضوابط واردات خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید نحوه تهیه کنید پول خارجی توسط مقامات تصمیم گیری می‌شود»، «به صلاحدید مقامات به ساخت خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار پول خارجی آسیبی وارد نشود» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «شرایط تهاجمی را رعایت کنید». پوشش گذاری استفاده اجتناب کرده اند این انتخاب مهم مجلس را ببینیم.