مقامات کانادا اتباع خارجی را اجتناب کرده اند کسب خانه منع می تنبل


مقامات جاستین ترودو، نخست وزیر لیبرال کانادا، قصد دارد معامله گران خارجی را کدام ممکن است مقیم تمدید شده مدت کانادا نیستند، عرضه دهد.

دولت کانادا، خرید، نظر بیگانه حرام استدولت کانادا، خرید، نظر بیگانه حرام است

مقامات جاستین ترودو، نخست‌وزیر لیبرال کانادا، قصد دارد سرمایه‌گذاران خارجی را کدام ممکن است در کانادا ساکن نیستند، اجتناب کرده اند کسب ملک در کانادا برای حداقل کمتر از ۲ سال منع تنبل.

کریستیا فریلند، وزیر اقتصاد کانادا، این کاهش را ناشی اجتناب کرده اند تورم بی سابقه دسترس در بازار مسکن کانادا دانست.

این ساختار علاوه بر این اجتناب کرده اند افرادی که قصد دارند خانه های شخصی را کمتر اجتناب کرده اند منصفانه سال پس اجتناب کرده اند کسب بفروشند، تمایل دارد مالیات بیشتری بپردازند. این ساختار برای ادغام کردن دانشجویان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان خارجی کدام ممکن است در کانادا تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار می کنند نمی شود.

کریستیا فریلند روز پنجشنبه ساختار مقامات را به پارلمان حاضر کرد. معمول قیمت خانه در کانادا در ۲ سال قبلی ۲۰ سهم مرتفع است. این عدد در شهرهای بزرگی مربوط به مونترال، تورنتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ونکوور بیش اجتناب کرده اند ۲۰ سهم است.

ایمنی مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری دلار در کانادا سرمایه‌گذاران زیادی اجتناب کرده اند جمله روسیه، چین، هند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را در سال‌های فعلی به سرمایه‌گذاری در شهرهای عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب ملک واداشته است.

مقامات جاستین ترودو همراه خود این ممنوعیت تمایل دارد قیمت مسکن را تثبیت تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حباب تعیین کنید گرفته بازار را بشکند.

در عین جاری به آگاه وزیر اقتصاد کانادا {در این} ۲ سال چندین ماموریت مونتاژ مسکن برای اشخاص حقیقی کم درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیردرآمد {در این} ملت انجام تبدیل می شود.

برخی اجتناب کرده اند مشاوران بازار مسکن معتقدند کدام ممکن است ممانعت اجتناب کرده اند کسب مسکن توسط خارجی ها در کانادا در درازمدت تاثیر چندانی بر بازار مسکن کانادا نخواهد داشت، از کمتر اجتناب کرده اند ۵ سهم خانه ها در کانادا توسط خارجی های غیر مقیم خریداری تبدیل می شود. با این حال به نظر می رسد مانند است این ماموریت دولتی در مختصر مدت بر وفاداری قیمت مسکن در ملت تاثیرگذار باشد.