مهدوی دامغانی; ادیب، فقیه و استاد در دادگاه انقلاب محاکمه شدند
یادداشت به بهانه درگذشت مهدوی دامغان در سن ۹۵ سالگی در آمریکا. وی وارد بحث رویه قضایی شد و در نهایت دستور برائت از خود را صادر کرد…