مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تا ۶ تیرماه تمدید شد
مدیرکل امور مالیاتی استان البرز: با توجه به اینکه ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ و ارائه ۱۴۰۰ اظهارنامه مالیاتی نسبت به سال های گذشته تخصصی شده است تا هماهنگی بیشتر با اصناف و اتاق مالکان و کسب و کار انجام شود. مالکان، مهلت تشکیل پرونده ۱۵ روز است.