موافقت با تغییر سقف حقوق پزشکان در سال ۱۴۰۱


در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد هیات وزیران مبنی بر تغییر سقف حقوق پزشکان، حداکثر حقوق پزشکان شاغل در مناطق در نظر گرفته شد.

تقدم با تحمیل صفت رفادی کارانه به سال 1401 لتقدم با تحمیل صفت رفادی کارانه به سال 1401 ل

هیأت وزیران با اجرای مصوبه شورای مزد و حقوق مبنی بر تغییر سقف حقوق پزشکان، سقف حقوق پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و فقط برای یک سال به میزان یک میلیون و ۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد.

همچنین بر اساس این تصمیم، در موارد خاص و ضروری، در مورد برخی از پزشکان که خدمات برجسته ارائه می‌کنند، سقف فوق‌العاده مذکور با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل افزایش است. وزارت مذکور فهرستی از این افراد را به سازمان اداری و کاری کشور ارسال کند.

علاوه بر ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرک های الف و ب)، سقفی برای ظرفیت پزشکان در این مناطق وجود ندارد.