موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلا منع شدند


وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه مالی‌ها در بازارهای پول خارجی، طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات را ممنوع کرد.

بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا منع شدندبانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بازارهای ملک، ارز و طلا منع شدند

 وزارت اقتصاد، هرگونه سرمایه‌گذاری موسسه مالی‌ها در بازارهای پول خارجی، طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات را ممنوع کرد.

به گزارش ایران جیب اجتناب کرده اند ایرنا، وزارت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی در لحظه در حالی اجتناب کرده اند بسته «راهبردها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش‌های بخش بانکی» افشا کرد کدام ممکن است محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی {به سمت} بخش مولد اجتناب کرده اند جمله ساخت اطلاعات‌بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌آفرین تاکید کرده است.

براساس این بند، موسسه مالی‌ها اجتناب کرده اند هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه، پول خارجی، طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات اجتناب کرده اند جمله کسب پایین، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ مجتمع‌های تجاری، اجرایی، مسکونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کسب به طرقی غیر اجتناب کرده اند تملیک همراه خود هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم اجتناب کرده اند مستقیم توسط موسسه اعتباری هر دو غیرمستقیم اجتناب کرده اند طریق واحدهای تابعه  موسسه اعتباری ممنوع شدند.

{در این} بسته علاوه بر این تاکید شده کدام ممکن است در راستای استفاده بهینه اجتناب کرده اند دارایی ها تخصیصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حاصل شود که مدیریت دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت دارایی ها {به سمت} ورزش‌های ارزشمند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد آفرین، موسسه اعتباری مکلف است همراه خود اجرای رویه های صحیح، به نحوی اقدام تنبل کدام ممکن است در نهایت هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد اجتناب کرده اند کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ نسبت باشد.

بنابر این گزارش، موسسه مالی‌ها در حالی اجتناب کرده اند هرگونه سرمایه‌گذاری در پول خارجی، طلا، پول نقد، املاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات ممنوع شدند کدام ممکن است در یک واحد دهه قبلی در بخصوص در تعدادی از سال فعلی همراه خود اخذ سپرده‌های مردمان همراه خود نرخ‌های تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ضوابط شورای پول شهرت، دارایی ها را در بازارهای پول خارجی، طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن کردند به منظور که در لحظه بیش اجتناب کرده اند ۵۰ نسبت دارایی موسسه مالی‌ها، در لحظه ملک است.این موضوع همراه خود تحریک سمت تقاضا در توسعه افزایش قیمت نیز کارآمد بود.

در لحظه نیمی اجتناب کرده اند دارایی موسسه مالی‌ها به ملک تغییر شده کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به افتادگی {در این} بازار، این دارایی قابلیت نقدشوندگی فوق العاده به سختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی‌ها برای خواستن روزانه شخصی همراه خود اضافه درو کردن اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی در انبساط اساس مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نقدینگی  کارآمد هستند، این موضوع در سایر بازارها نیز صدق می‌تنبل.

اکثر موسسه مالی‌های به توضیحات مختلف اجتناب کرده اند جمله، انبساط مطالبات غیر جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وصول درآمد تسهیلات، عمدتاً همراه خود زیان‌های جمع شده فوق العاده زیادی مواجه هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند اوایل دهه ۹۰ دچار ناترازی در عمق شدند؛ علاوه بر این بخشی اجتناب کرده اند انبساط نقدینگی در ملت، بدلیل اعطای تسهیلات موسسه مالی‌ها به سهامداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های زیر مجموعه خودشان است، کدام ممکن است بخشی اجتناب کرده اند همین تسهیلات دریافتی، توسط سهامداران، اطمینان حاصل شود که افزایش سرمایه آن موسسه مالی درهمان جا می‌شود در حالی کدام ممکن است قیمت آن، همراه خود انبساط تورم بر دوش مردمان است.

رژیم لاغری سریع