نرخ تورم در شهریور ۴۲.۱ درصد بود


نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۱ درصد رسیده که نسبت به اطلاعات مشابه ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

نرخ تورم شهریورماه 42.1 درصد بوده استنرخ تورم شهریورماه 42.1 درصد بوده است

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۱ درصد رسیده که نسبت به اطلاعات مشابه ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور ۱۴۰۱ نرخ تورم فعلی به ۷/۴۹ درصد رسیده است. این بدان معناست که خانوارهای کشور به طور متوسط ​​۴۹.۷ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

نرخ تورم نقطه ای شهریور ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد کاهش داشته است. نرخ تورم فعلی گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵.۰ واحد درصدی به ۷۵.۴ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با ۱.۵ واحد کاهش به ۳۵.۴ درصد رسیده است.

در عین حال نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای شهری ۴۸.۴ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۲.۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۶.۳ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۲.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۲.۲ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاعات ماه قبل ۰.۲ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه عمده مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۲.۱ درصد و ۲.۲ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۰.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۲.۲ درصد است که نسبت به ماه گذشته ۰.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین تعداد شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه خانوار در کشور در شهریور ماه ۱۴۰۱ به ۴۲.۱ درصد رسیده است که نسبت به اطلاعات مشابه ماه قبل ۰.۶ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین نرخ تورم سالانه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۱.۵ و ۴۵.۳ درصد است که برای خانوارهای شهری ۰.۶ واحد درصد و خانوارهای روستایی ۰.۹ واحد درصد افزایش داشته است.