نقد قطعات شهری/خواستن به نوسازی قالب های شهری باید مورد ملاحظه قرار گیرد


توماگ وحید افشار در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ارومیه، در خصوص انتقادات مشتریان دیجیتال المان های شهری در ایام نوروز تصدیق شد: چشمه ای بود کدام ممکن است توسط صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه محوطه سازی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند زباله های انبارها همراه خود کمترین قیمت ساخته شد. امتحان شده برای افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادها.

یکی اجتناب کرده اند اعضای شورای شهر ارومیه تصریح کرد: پیش بینی {می رود} در مونتاژ المان های شهری کبریت همراه خود سلیقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویت شهری اجتناب کرده اند نمادهای مذهبی، مذهبی، محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی استفاده شود. مورد استفاده قرار گیرد در منطقه های آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای شهری تدریس شد.

وحید افشار ذکر شد: اقلام نصب شده در درجه شهر همراه خود قیمت فوق العاده کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ابزار بازیافتی بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند زحمات بچه ها شناخت می کنیم با این حال {در این} زمینه شهرداری نمره قابل قبولی {در این} زمینه کسب نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای عوامل ضعفی است. .

این به فرماندهی اضافه کرد: شهردار ارومیه کتباً تقاضا همکاری اجتناب کرده اند امکانات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ التحصیلان آثار هنری برای بهره مندی آموزشی در مونتاژ اقلام را داشت.

وی افزود: در ایام فاطمیه، عاشورا، تسوعا، عید سعید قربان، عید قربان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اعیاد مذهبی باید اجتناب کرده اند قطعات کبریت همراه خود این ایام ارزشمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطابق همراه خود ذائقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت افراد استفاده شود. “

وی همراه خود ردیابی به اینکه انتقادات وارده به المان های شهری باید مورد ملاحظه قرار گیرد خاطرنشان کرد: طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای المان ها قیمت چندانی ندارد با این حال انجام این ماموریت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنگ آمیزی پارتیشن ها در شهر طراوت، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت نهایی را به ارمغان می آورد. خواستن شهرداری مراقبت انتقادی {در این} زمینه.

وحید افشار همراه خود دقیق اینکه افراد طرف حساب ما هستند، تصریح کرد: باید امتحان شده کنیم در هر کاری مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید درخواست شده است های ساکنان را در میل قرار دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها نهایی را بی اهمیت نسازیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید