نمادها را نماد گرفتند؛ سیگنال‌ای در پایین نمانده‌ استنمادها را نماد گرفتند؛ سیگنال‌ای در پایین نمانده‌ است – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع