هشدار نارنجی هواشناسی در پایتخت – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانحمید یزدی مهر در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هوای استان تهران، گفت: بر ایده گزارش گروه هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت برای روز پنجشنبه ۲۵ فروردین نیمه ابری را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بعدازظهر نیمه ابری است. گاهی همراه خود وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اواخر وقت احتمال بارش ظریف باران در ارتفاعات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از دما ۲۹ سطح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل آن ۱۸ سطح سانتیگراد است.

یزدی مهر همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی وزش باد از حداکثر که اجتناب کرده اند عصر درست در این لحظه تحریک کردن تبدیل می شود، افزود: {در این} بر در روز جمعه ۲۶ فروردین ماه هشدار نارنجی صادر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد وزش باد از حداکثر به همان اندازه از حداکثر، رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش محسوس دما در مناطق تگرگ خیز در نیمه جنوبی کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار بود، به همین دلیل کمتر از دما ۲۶. حداقل ۱۶ سطح سانتیگراد است.

وی نسبت به شکستگی چوب، سقوط اجسام، کاهش لحظه ای دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال آسیب دیدن قدرت لحظه ای اجتناب کرده اند خطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاعقه هشدار داد.

مدیرکل مدیریت فاجعه استانداری تهران همراه خود ردیابی به شیوع کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در روزهای قبلی در پایتخت اظهار داشت: این مورد اجتناب کرده اند هفته قبلی پیش بینی می سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ کمیته اضطراری تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {اطلاع رسانی} مورد نیاز صورت گرفت. مجهز بود.”