همدان: جریمه شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۳ نفر اجتناب کرده اند صاحبان خانه خودرو {به دلیل} تزریق نکردن واکسن کرونا
نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند تصادفات رانندگی در وسط شهر {در این} مدت ۵۰ سهم کاهش داشته با این حال در خیابان ها ۲ نفر ۱۰ سهم افزایش داشته است.