هیچ دوربین ایرانی محل تک تیراندازهای دشمن را فاش می تنبل؟
صنایع دفاعی کشورمان سودآور به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ دوربینی همراه خود قابلیت تعیین محل قرارگیری تک تیراندازان دشمن شده است.