ورزش ۱۷ نیروی کار بازرسی اطراف زیست خراسان شمالی در ماه مبارک رمضان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بجنورد، عصر در لحظه محمدرضا اکبری معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در ذکر شد وگو همراه خود اصحاب رسانه اجتناب کرده اند ورزش ۱۷ نیروی کار بازرسی بهداشت اطراف در استان در یک واحد ماهه خبر داد. ماه رمضان اجتناب کرده اند جمله محل قرارگیری های جشن، امکانات تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه وعده های غذایی، مغازه ها، امکانات تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه وعده های غذایی، حلیم، نانوایی ها، زولبیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بامیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در جاری انجام است.

وی ذکر شد: نیروی کار های بازرسی مشترک همراه خود سایر مراجع ذیربط برای انجام بازرسی های مشترک تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت مستمر بر امکانات تهیه، dishing out را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا چرخ دنده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن کلی سرزنده مرتبط همراه خود ماه مبارک رمضان همراه خود وزارت امور خارجه اجرا تبدیل می شود. امور.” نظارت بر پروتکل های بهداشتی همراه خود انتخاب

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی علاوه بر این در خصوص نظارت بهداشتی افزود: همراه خود تحریک کردن ایام نوروز به همان اندازه بالا ۱۳ فروردین ۴۵۴۵ مورد پایش بهداشتی توسط بازرسان امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۴ مورد در قالب نیروی کار های مشترک به پایان رسید. همراه خود اتحادیه ها ساماندهی زندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاموشی در نتیجه صدور ۷۷ پرونده ارجاع خوب واحد صنفی متخلف به مراجع قضایی شد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید