وزارت راه: تهدید مستاجران تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد
در صورتی که مستاجر در مدت اجاره قبلی به وظایف تعیین شده توسط مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) به موقع انجام ندهد و یا افزایش اجاره بها معادل درصدهای مصوب مستاجر پذیرفته نشود، اقامتگاه محسوب می شود. مستاجر. واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.