وزیر ملت: عراق آمادگی لغو روادید زمینی را ندارد
احمد وحیدی: طرف عراقی قبلا قول همه گونه همکاری در جهت لغو روادید زمینی را داده بود با این حال این مساله تاکنون محقق نشده است.