وضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای اخراج فاطمی امین/ ۸ دستور خودروی ریاست جمهوری که اجرا نشدوضعیت بازار خودرو؛ دلیل کافی برای اخراج فاطمی امین/ ۸ حکم خودروی رئیس جمهور اجرا نشد – تجارت نیوز