ویل اسمیت ۱۰ سال اجتناب کرده اند حضور در اسکار محروم شده است
آکادمی در نامه ای به اعضا نوشت: «کاری کدام ممکن است ما همانطور که صحبت می کنیم در پاسخ {به رفتار} ویل اسمیت انجام می دهیم گامی به سوی هدفی بهتر برای دفاع اجتناب کرده اند امنیت اجراکنندگان و مهمانان و بازگرداندن اعتقاد به آکادمی است.