و قیمت پول خارجی، طلا و پول خارجی درست در این لحظه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ گزارش شدو قیمت پول خارجی، طلا و پول خارجی درست در این لحظه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ گزارش شد