پارلمان اسپانیا در خون می سوزد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خون سرخ در پارلمان اسپانیا

جامعه العربیه ویدئویی اجتناب کرده اند تجمع تعداد انگشت شماری معترض در برابر این پارلمان اسپانیا چاپ شده کرد به همان اندازه شوک شخصی را اجتناب کرده اند پوشش های مقامات با توجه به اصلاحات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری ابراز کنند.