پارک بازدید کنندگان سایت ارومیه همزمان همراه خود بازگشایی مدارس احیا شد


توماگ وحید افشار در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس در ارومیه، کسب اطلاعات در مورد پارک بازدید کنندگان سایت ارومیه گفت: پارک بازدید کنندگان سایت خوب مجموعه آموزشی است کدام ممکن است تنظیم ترافیکی تمرینات مختلف آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظری (حرکت اجتناب کرده اند جاده، آشنایی همراه خود علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را شبیه سازی می تدریجی. ، مقررات درمورد به دوچرخه رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره) برای جوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانان کدام ممکن است در محدوده سنی ۷ به همان اندازه ۱۲ سال بازسازی شده در سال ۱۹۸۶ می باشد.

وی یکپارچه داد: پارک بازدید کنندگان سایت ارومیه به همان اندازه سال ۱۳۷۷ (پیش اجتناب کرده اند فاجعه کرونا) به طور درست سرزنده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ همراه خود آموزش همراه خود کمک دنیای آنلاین ما یک بار دیگر آغاز به زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس یک بار دیگر سرزنده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد حضور مدارس {در این} وضعیت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه تصریح کرد: همراه خود پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبه همراه خود پلیس راه استان، معاینات تئوری {در این} محل انجام تبدیل می شود.

وحید افشار در خصوص سوئیچ پارک به وضعیت عکس ذکر شد: محل پارک بازدید کنندگان سایت بر مقدمه مقتضیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهای زمان شخصی گرفته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امروزه همراه خود ملاحظه به طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تخصصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این، سوئیچ آن ارزان نیست. بینندگان نهایی آن اجتناب کرده اند داده ها آموزان

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید