پاسخ وزارت امور خارجه به قطعنامه احتمالی ضد ایرانی شورای حکام: رگه هایی از رژیم جعلی صهیونیستی وجود دارد/ پاسخ متناسب ارائه می دهیم
بانیان این قطعنامه باید بدانند که هر چقدر هم که آن را در قالب قطعنامه ارائه کنند، ما آن را رد می کنیم و از همه اعضای شورای حکام خواسته ایم مراقب نیات رژیم صهیونیستی و بنیانگذاران باشند. قطعنامه علیه این قطعنامه رای دهند. این مسیر را باز بگذارید.