پرداخت کمک هزینه معیشتی به ۵۰۰۰ قربانی بدون شغل و بدون درآمد آغاز می شود
بنیاد شهید جاه: خوشبختانه با مساعدت دولت و مجلس حدود ۶۰ درصد میزان حقوق والدین شهدا و کمک هزینه معیشتی جانبازان افزایش یافت و در زمینه تضمین افزایش حق نفقه نیز مشکلاتی وجود دارد. ۵۳ درصد