پوتین در کدام مناطق حکومت نظامی اعلام کرد؟ – اخبار تجارتیپوتین در کدام مناطق حکومت نظامی اعلام کرد؟ – اخبار تجارتی