پورشه در گاز های پاک می تنبل


نمایندگی قدرت شیلیایی HIF Global 260 میلیون دلار برای ساخت گاز پاک توسل به کرده است.

سرمایه گزهری پورشه روی سوخت پاکسرمایه گزهری پورشه روی سوخت پاک

نمایندگی قدرت شیلیایی HIF Global 260 میلیون دلار برای ساخت گاز پاک ترکیبی آوری کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی پورشه در بین خریداران مورد ملاحظه قرار گرفته است.

این نمایندگی در جاری سازماندهی منصفانه تاسیسات تولیدی آزمایشی گاز دیجیتال برای ساخت هیدروژن بی تجربه است. [بدون لطمه به محیط زیست] اجتناب کرده اند قدرت باد استفاده می تنبل. سپس در موجود در «رآکتور» این هیدروژن دی اکسید کربن هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید متانول بی تجربه را توسل به می تنبل [دوست دار محیط زیست] آن ساخت تبدیل می شود.

این نمایندگی اولین گاز پاک شخصی را در اواخر سال جاری در ماژلان در جنوب شیلی سازماندهی کرد [۲۰۲۲] ساخت خواهد کرد.

CES Norton، مدیرعامل گلوبال گلوبال اظهار داشت: «این سیستم ما اینجا است کدام ممکن است به همان اندازه سال ۲۰۲۵ تاسیسات تولیدی‌های پرانرژی جهانی در شیلی، تگزاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس استرالیا بسازیم. اولین گاز پاک در اندازه تجاری در آمریکا اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۳ به راحتی در دسترس است {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۲۰۲۴ در شیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استرالیا تحریک کردن خواهد بود.

برند پورشه ۷۵ میلیون دلار در خودروساز آلمانی فولکس واگن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هیئت مدیره HIF Global جای گرفته است. سایر خریداران برای ادغام کردن EIG، Baker Hughes را انتخاب کنید و انتخاب کنید Gemstone Investments هستند کدام ممکن است EIG منصفانه عضو هیئت مدیره می تواند داشته باشد.

HIF Global علاوه بر این اظهار داشت کدام ممکن است در جاری تجزیه و تحلیل ساخت LPG است کدام ممکن است با بیرون CO2 است. [یعنی میزان تولید دی اکسید کربن با میزان جذب آن مساوی خواهد بود.] به عبارت تولید دیگری LPG، متانول بی تجربه [بدون لطمه به محیط زیست] ساخت خواهد کرد.

هدف اجتناب کرده اند این ساخت «بنزین بی تجربه» است کدام ممکن است ممکن است برای سیستم های بار روزمره یادآور خودروها، هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ها استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای امتحان شده برای کاهش دی اکسید کربن در جو پایین است.

همراه خود این ، پورشه تمایل دارد فناوری خودروهای اسپرت شش تخته شخصی را در دهه بلند مدت توسعه دهد.

پورشه همراه خود ۷۵ میلیون دلاری، ۱۲.۵ سهم اجتناب کرده اند سهام HIF Global را در اختیار می تواند داشته باشد.

پورشه جدا از نمایندگی چندملیتی HIF Global، در نمایندگی های عکس یادآور Earth Energy را انتخاب کنید و انتخاب کنید ExxonMobil برای ساخت گاز های پاک کرده است.

همراه خود امتحان کردن این، پورشه در استفاده اجتناب کرده اند گاز های فسیلی متفاوت برای گاز های پاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون آلایندگی پیشگام {خواهد بود}.

نکته اینجاست کدام ممکن است خاص نیست پورشه چگونه ممکن است این گاز پاک را به گونه ای dishing out تنبل کدام ممکن است صاحبان برند پورشه بتوانند به سادگی اجتناب کرده اند آن بهره ببرند. در واقع در تنظیم های خاصی یادآور مسابقات فرمول منصفانه، استفاده اجتناب کرده اند این گاز ها انصافاً موجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً است. شخصی مسابقات فرمول ۱ گفتن کرده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال ۲۰۳۰ به بعد کربن خنثی {خواهد بود}.

پورشه در مارس ۲۰۲۲ گفتن کرد کدام ممکن است سبد محصولات {الکتریکی} شخصی را به خارج اجتناب کرده اند سدان تایکان توسعه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۸ به همان اندازه سال ۲۰۲۵ مدل‌های {الکتریکی} خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پورشه علاوه بر این روی جامعه‌ای اجتناب کرده اند ایستگاه‌های هزینه جهانی کار می‌تنبل.