پیگیری صنوبر درآمد با بیرون محدودیت نمایندگی ها اجتناب کرده اند سهام عدالت


مشاور ویژه رئیس گروه بورس در امور سهام عدالت ذکر شد: کارگروه سهام عدالت پیگیر صنوبر درآمد نمایندگی های غیر اجتناب کرده اند بورس …

شرکت پگیری ورز High Gear Siham Adalatشرکت پگیری ورز High Gear Siham Adalat

مشاور ویژه رئیس گروه بورس در امور حقوق صاحبان سهام ذکر شد: کارگروه ویژه سهام عادلانه در جاری پیگیری واریز درآمد سهام نمایندگی های غیر بورسی به سهامداران است.

پیمان حدادی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس، کسب اطلاعات در مورد ادعای یکی اجتناب کرده اند اعضای سابق فدراسیون نمایندگی های قضایی مبنی بر عدم حضور نمایندگان شورای برتر بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد در کارگروه سهام عدالت، تصدیق شد: در کارگروه سهام عدالت، نمایندگانی اجتناب کرده اند سوی شورای برتر بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت اقتصاد راه اندازی شد نشده اند. وی افزود: این چیزها در اسفندماه سال قبلی توسط وزیر اقتصاد حاضر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل کارگروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکسته نشده کار آن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آذرماه سال قبلی ۶ مونتاژ تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند آیین نامه اجرایی سهم حقوق صاحبان سهام به تصویب رسید. اصلاح، بردن هر دو اضافه شده است.

وی ذکر شد: کارگروه سه نفره متشکل اجتناب کرده اند مشاور فدراسیون نمایندگی های قضایی در استانداری، مشاور شورای برتر بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور وزیر اقتصاد کارگروهی سه نفره نمایند. برای اجرای امور مرتبط برای سهام عدالت اصلاح آیین نامه اجرایی سهام عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر آن به شورای برتر بورس برای تصویب.

نماینده ویژه رئیس کمیسیون بورس عادلانه ذکر شد: ۱۱ اسفند سال قبلی اعضای هیئت مدیره فدراسیون شرکت های سرمایه گذاری جهان ای تغییر کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای جدید صفحه بحث به گروه بورس ابلاغ شد. بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه ای

حدادی در خصوص قطع درآمد ۱۳ نمایندگی غیر بورسی در سبد سهام افزود: درآمد نمایندگی های غیر بورسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان درآمد این نمایندگی ها کدام ممکن است توسط گروه شخصی سازی اکتسابی شده در جاری بازرسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه خواه یا نه اعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارقام دقیق است هر دو خیر؟ مشابه با درآمد نمایندگی های پذیرفته شده اجتناب کرده اند طریق نمایندگی.» سپرده مرکزی ترکیب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه در نظر گرفته صاحبان سهام واریز تبدیل می شود. در واقع شورای برتر بورس باقی مانده است تصمیمی {در این} زمینه نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجوه مخلوط آوری شده اجتناب کرده اند نمایندگی های غیر بورسی هم رقم زیادی نیست.

وی کسب اطلاعات در مورد اصلاح آیین نامه اجرایی سهام قضایی نیز ذکر شد: داروها برخی اجتناب کرده اند داروها آیین نامه اصلاح، بردن هر دو اضافه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تبصره ها بردن شده است، با این حال همه داروها آیین نامه خواستن به اصلاح ندارد، برخی اجتناب کرده اند داروها آیین نامه ای اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن شده است. مواردی مشابه با محدوده فرآیند مدیریت مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرمستقیم در گذشته اجتناب کرده اند این را امتحان کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم خواستن به اصلاح، انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی توسط کارگروه سه نفره سهام عدالت پیگیری تبدیل می شود.

حدادی کسب اطلاعات در مورد انواع سهامدارانی کدام ممکن است باقی مانده است انواع صبا را برای اکتسابی درآمد ادعا نکرده اند، ذکر شد: آمار این اشخاص حقیقی در اختیار نمایندگی سپرده گذاری است با این حال توده ها به ما اطلاع داده اند کدام ممکن است سهامداران دانش هستند. اجتناب کرده اند طریق متولی هر دو هر فردی عکس.» شماره حساب جاری آنها اجتناب کرده اند طریق سامانه SJAM هر دو Equity Shares {است تا} درآمد سهام آنها در زمان واریز به صورت محور واریز شود.