چافوش بیشتر اوقات به آمریکا دعوت می شد – خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه به تصویر اجتناب کرده اند آنتونی ذکر شد: چشمک زدن همتای آمریکایی به هجدهم دعوت شد غیر مستقیم به واشنگتن بازدید کنید (۱۸ مه).

این دعوت در {پاسخ به} این سیستم ناتو برای افزایش روابط بین اعضایی است کدام ممکن است بیشتر اوقات همراه خود یکدیگر فشار داشته اند.

چاووش اوغلو علاوه بر این ذکر شد کدام ممکن است در جاری مذاکره همراه خود واشنگتن برای گرفتن است اف. ۱۶ به خوبی پیش {می رود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا در جاری گزارش اجتناب کرده اند مقامات است بایدن او در نامه ای به کنگره این هماهنگی را «به نفع آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو» توضیح دادن کرد.

اعتقاد بر اینجا است کدام ممکن است ترکیه همراه خود ایفای موقعیت در رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل فاجعه اوکراین، مکان شخصی را در ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این روابط شخصی همراه خود واشنگتن را در موضوعاتی یادآور اختلاف بر اوج کردهای سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکات، آسانسور کرده است. س ۴۰۰ روس مجروح شدند، او افزایش کشف شد.