چمران: همه دوربین های پایتخت فعال هستند
ایمنی ساختمان های ناایمن بدون شک باید محقق شود. امیدواریم این موضوع جدی گرفته شود. البته اقداماتی برای هشدار ساختمان‌های خطرناک انجام شده است، اما در مجموع امیدواریم با جدول زمانی و پیگیری مناسب، ساختمان‌های خطرناک تهران ایمن‌سازی شوند. در این سوال