چه مردم نخست وزیرشان را خوردند؟!
هلندی زنده یوهان دوایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادرش، مسن‌ترین بازنشسته سابق هلندی را به ضرب گلوله کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجساد آنها را به تیرک آویزان کرد. با این حال نگرانی مردمان زنده فروکش نکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عده ای اعضای هیکل برادران داویت را قطعه قطعه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوردند.