چه پیشنهادات ارزی قاچاق محسوب تبدیل می شود؟


رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور قوانین نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی را به …

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور قوانین نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، این قوانین کدام ممکن است در سال ۱۳۹۴ در قالب لایحه ای تقدیم مجلس نمایندگان شده بود، همراه خود پایان دادن بازرسی های مورد نیاز در مونتاژ ۱۰ بهمن ماه سال ۹۳ به تصویب مجلس نمایندگان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویب می رسد. کنار هم قرار دادن اجرا همراه خود تصویب شورای نگهبان.

در اصلاح جدید قوانین آمده است: هر گاه کالایی بر مقدمه مصوبات هیأت وزیران هر دو سایر مراجع قانونی در فهرست ممنوعیت واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات قرار گیرد، کالای مجاز محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات قاچاق کمتر از شرط برای منتفی است. ساخت – محصول.

با توجه به کالاهای مازاد بر منصفانه نوع هر دو هم عنوان، هرگونه مغایرت به هر نحوی اعم اجتناب کرده اند در گذشته هر دو بعد اجتناب کرده اند ترخیص قاچاق لحاظ احتمالاً خواهد بود.

قوانین علاوه بر این قاچاقچی ماهر را شخص خاص رئوس مطالب می تنبل کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۳ بار قاچاق شده باشد، صرف تذکر اجتناب کرده اند اینکه هر بار خرس تعقیب قرار گرفته باشد هر دو ۹، در صورتی کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد کالای قاچاق در هر بار بیش اجتناب کرده اند ۱۰ میلیون باشد. قاچاقچی ماهر

در زمینه قاچاق پول خارجی اشیا زیر شناخته شده به عنوان مصادیق قاچاق گفتن شده است:

الف- ورود پول خارجی به ملت هر دو خروج پول خارجی اجتناب کرده اند آن با بیرون رعایت ضوابط درمورد کدام ممکن است در حدود اختیارات قانونی شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت است.

ب – هرگونه اقدام به خروج پول خارجی اجتناب کرده اند ملت با بیرون رعایت ضوابط مربوطه تصمیم گیری شده در اختیارات قانونی شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت.

ج- انجام پیشنهادات ارزی در ملت خرس هر عنوانی اجتناب کرده اند قبیل کسب، کالا، سوئیچ، معاوضه هر دو صلح، تا حداقل یکی اجتناب کرده اند طرفین قیمت کاهش یافته صرافی، موسسه مالی هر دو مؤسسه پولی اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی

د- هر قیمت کاهش یافته ارزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق صرافی هر دو غیر آن صورت گیرد، پول خارجی را عرضه می دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در برابر این آن را {به روز} هر دو روزهای بعد عرضه می دهیم، ولی منتهی به عرضه پول خارجی نمی شود.

هـ- انجام شرکت ها ارزی در موجود در ملت برای کسی خارج اجتناب کرده اند ملت با بیرون اخذ مجوز صرافی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی.

ج- عدم گزارش پیشنهادات ارزی در سامانه ارزی هر دو گزارش ناتمام هر دو نادرست.

ز- عدم حاضر صورتحساب کسب اصلی، صورتحساب کسب نامعتبر هر دو داده ها ناتمام.

ح- تهیه، حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری پول خارجی با بیرون صورتحساب کسب اصلی هر دو با بیرون مجوز

محتوای متنی درست قوانین ابلاغی اجتناب کرده اند سوی رئیس مجلس نمایندگان در همین جا فعلی است.