ژاپن پس از آبه نظام و قانون را نمی توان به قتل رساند
اگرچه هدف جاه طلبانه «شینزو آبه» برای افزایش تولید ناخالص داخلی به ۶۰۰ تریلیون ین تا سال ۲۰۲۰ محقق نشد. اما «آبه» انسان بود و وجود نظام، نهادها و قوانین ژاپن اجازه نمی دهد رویاهای سرزمین خورشید با مرگ یک شخصیت خاموش شود.