کارگردان: کلمه "در مذاکرات" از تمام ویدیوها حذف خواهد شد
مسعود اطیابی: رفتارهای مشکوکی در روش های نظارتی به ویژه عوامل صدا و سیما وجود دارد که قصد و هدف تخریب آن سازمان در نزد مردم است. آنها در تجارت جاسوسی نفوذ کرده اند و روش های نظارتی آنها مردم را به بی اعتمادی و نفرت از این سازمان سوق می دهد.