کامرانیوار: ۶ ورزشی دلپذیر را تدارک دیده ایم / بالقوه است یکی اجتناب کرده اند ورزشی ها همراه خود آرژانتین هر دو برزیل باشد.
دبیرکل اتحادیه فوتبال: ۶ ورزشی دلپذیر را تدارک دیده ایم. به بیشتر احتمال دارد یکی اجتناب کرده اند ورزشی های مقابل آرژانتین هر دو برزیل {خواهد بود}. علاوه بر این در جاری مذاکره همراه خود پرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​نیوزلند هستیم. این ۶ ورزشی همراه خود ۴ گروه کلاس بالا و یک جفت گروه متداولدر رنکینگ فیفا برگزار تبدیل می شود.