کتاب قرآن در هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشریت – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر یکشنبه در سخنانی کدام ممکن است در مونتاژ تفسیر قرآن کریم ایراد کرد، همراه خود خاص اینکه قرآن کتابی شاد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر مسکن شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی را خاص می تنبل، ذکر شد: . قرآن کتاب هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت است.

قرآن کتاب هدایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت است

همراه خود ردیابی به آیهکدام ممکن است کتاب به. داروها ۛ فیه آن یک است اطلاعات است برای صالحانفرمود: قرآن کتاب انسانى است براى اهل قرآن.

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود تاکید بر اینکه راه سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رستگاری حرکت به معارف را انتخاب کنید و انتخاب کنید معارف اسلامی است، ذکر شد: سه نوع پاسخ نسبت به قرآن موجود است کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها قائلین به آیات است. قرآن. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت به آیات قرآن اجتناب کرده اند طرفی مخالفین همراه خود آیات قرآن مشابه مشرکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کفار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسته سوم منافقین هستند کدام ممکن است ظاهراً می گویند ما همراه خود. خواهید کرد مؤمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان اجتناب کرده اند مشرکان. غیر مستقیم rsndگفتن می کنیم کدام ممکن است همراه با خواهید کرد هستیم.

حجت الاسلام شاهرخی همراه خود خاص اینکه کتاب قرآن هدایت انسان متقی است، افزود: هدایت در خلقت در خلقت همه انسان ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت وصفی، هدایت تشریعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت کلی است.

فرمود: خداوند ادیان آسمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامبران را شناخته شده به عنوان هدایت وصفی می فرستد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستحب را انتخاب کنید و انتخاب کنید امر را هدایت می تنبل. مجازمحرمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکروهات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صراط مستقیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضلالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه غضب را مطرح می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها در کتابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت هستند.

قرآن کتاب هدایت پرهیزگاران است

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود تاکید بر اینکه قرآن کتاب هدایت متقین است، افزود: مراقب پیروان قرآن باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنان نیز هدایت ویژه خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند آنان را هدایت خواهد کرد. ” فرصتی برای گنجاندن در دستورالعمل های ویژه

برهان اسلام شاهرخ مبنی بر اینکه وجود مقدس پیامبر اسلام هدایت را همراه خود قرآن تحریک کردن کرد، آیاتی را کدام ممکن است بر مردمان نازل شده بود تلاوت می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات امام علی (ع) را نیز خاص می کرد.پ) شاون نزول این آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاسیر آنها را اجتناب کرده اند زبان پیامبر ضبط کرده است.

وی ذکر شد: در این روش هدایت ابتدا آن اقلیت در مکه تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط آن وجود مقدس پیامبر اسلام حضرت علی بود.پ) حضرت خدیجهس) با این حال به طور منظم این اقلیت توسعه کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه سال اندازه کشید به همان اندازه این اقلیت در مکه تشکیل شود، سپس همراه خود هجرت، این اصل قرآنی تقریباً همه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به حکومت اسلامی در مدینه منتهی شد.

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود خاص اینکه رمز موفقیت پیامبر اسلام {در این} هدایت قرآنی اخلاق حسنه است، تصریح کرد: کار داشتند.

حجت الاسلام شاهرخ همراه خود خاص اینکه این مربیان همراه خود هم مرتبط، متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وحدت هستند ذکر شد: همراه خود همه این اتفاقات کنار هم قرار دادن جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ اسلام بود.

محله نیازمند مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک {به یکدیگر} است

وی همراه خود ردیابی به احکام پیامبر اسلام ذکر شد: عبادت، علم، احسان، عشق، تواضع، صداقت، راستگویی، آسان زیستی به در اطراف اجتناب کرده اند عیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوش، صله رحم، کمک به نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاشرت مهربانانه همه اجتناب کرده اند این ایده ها است. این برگرفته اجتناب کرده اند قرآن است.

مشاور ولی فقیه در لرستان همراه خود تایید اینکه پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم اجتناب کرده اند هر چیزی کدام ممکن است بوی تکبر می داد دوری می کرد، ذکر شد: هر کدام ممکن است در پایین همراه خود تکبر راه سر خورد، پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرین است. آی تی. پایین لعنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحش داد، افزود: در لحن گفتار، در نوع پاسخگویی، در خدمت به مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید این می تواند مورد ملاحظه قرار گیرد.

حجت الاسلام شاهرخی افزود: انسان زائد کدام ممکن است نیازی ندارد ممکن است پرانرژی کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه توانایی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به درستی} اجتناب کرده اند آن استفاده تنبل، بعد از همه مالش، پولی است کدام ممکن است او را به تقوا یاری می دهد، پولی کدام ممکن است به او انبساط غیر سکولار می بخشد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است در تعمیر نیازهای برادر مؤمن شخصی مشابه ۹ بکوشد، خدا را عبادت کرده است. . هزار سال زمان ها روزه می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت شب خشمگین داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت می کنند.

وی همراه خود تاکید بر اینکه این سیره پیشوایان معصوم {بوده است}، شکسته نشده داد: اسلام همراه خود این خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوی توسعه یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله محله به این عشق نسبت {به یکدیگر} نیازمند است، باید همراه خود هم، سیره پیامبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن مهربان باشیم. این مناسب است، متداولزمان صحبت مفید در راهنمایی ما باید افزایش یابد، آسیب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط آرم می دهد کدام ممکن است ما اجتناب کرده اند آموزه های قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها قرآنی فضا داریم.

مشاور ولی فقیه در لرستان ذکر شد: ماه مبارک رمضان ماهی است کدام ممکن است این بستر را برای {همه ما} پیشنهادات به همان اندازه همراه خود هم معاشرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خداوند می خواهیم کدام ممکن است این فضای غیر سکولار رمضانی را به … ماه های تولید دیگری نیز.»