کدام کشورها در مسیر دستیابی به اهداف جهانی واکسیناسیون COVID-19 هستند؟


برای هر کشوری ، میزان واکسیناسیون فعلی را به عنوان میانگین افرادی که اولین دوز واکسن خود را در روز دریافت کرده اند محاسبه می کنیم ، در 14 روز گذشتهبه

سپس فرض می کنیم که این میزان واکسیناسیون اخیر برای بقیه سال ثابت می ماند. با افزودن این سهم مورد انتظار به سهم جمعیتی که قبلاً واکسینه شده اند ، ما پیش بینی می کنیم که چه سهم مردم حداقل یک دوز تا 1 ژانویه 2022 دریافت کرده اند. ما کشورهایی را که آمار بیش از 30 روز.

این روش به این معنی است که پیش بینی ها افزایش یا کاهش سرعت واکسیناسیون در آینده را در نظر نمی گیرند ، که می تواند ناشی از تغییر در معیارهای واجد شرایط بودن ، تحویل یا کمبود واکسن یا سیاست های جدید دولت باشد.

دیدگاهتان را بنویسید