کشتی باری دیزلی در آب های تونس غرق شد
به گزارش خبرگزاری تونس، این کشتی باری همراه خود پرچم گینه استوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۷۵۰ تن گازوئیل اجتناب کرده اند بندر دمیتا مصر حرکت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عازم مالت بود.