کیهان: فاجعه ضعیف نیروی انسانی صادق اجتناب کرده اند سوی مدیریت قابل قالب علنی نیست از دشمن اجتناب کرده اند آن سوء استفاده می تدریجی.
اگر از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمیق بنگرند، متوجه خواهند شد کدام ممکن است بهبود مدیران محیط زیست درهم آمدن است تعداد انگشت شماری شرط است کدام ممکن است بدست آوردن به همه آنها دردسر است.