گرانی غیر قانونی ویزیت پزشکان پزشکی


همراه خود این کدام ممکن است باقی مانده است افزایش تعرفه‌های درمانی به امکانات درمانی ابلاغ نشده با این حال متنوع اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی خودسرانه اقدام به بالابردن حق ویزیت‌ها کرده‌اند.

گرانی غیر قانونی ویزیت پزشکانگرانی غیر قانونی ویزیت پزشکان

همراه خود این کدام ممکن است باقی مانده است افزایش تعرفه‌های درمانی به امکانات درمانی ابلاغ نشده با این حال متنوع اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی خودسرانه اقدام به بالابردن حق ویزیت‌ها کرده‌اند.

 همشهری نوشت: «تعرفه‌های پزشکی باقی مانده است افزایش پیدا نکرده با این حال برخی پزشکان پزشکی اجتناب کرده اند ابتدای سال ۱۰ به همان اندازه ۳۰ سهم به ویزیت‌های شخصی اضافه‌ کرده‌اند؛ به‌ طوری‌ کدام ممکن است به‌ مشاوره مبتلایان، ویزیت‌های ۶۰ به همان اندازه ۷۰ هزار تومانی سال قبلی اجتناب کرده اند ابتدای امسال به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ گرچه کدام ممکن است بر مقدمه مصوبه هیأت مقامات، تعرفه‌های پزشکی در بخش دولتی به‌ طور متوسط ۱۹.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش شخصی ۲۴درصد افزایش دارد با این حال باقی مانده است به امکانات درمانی ابلاغ نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق قوانین افزایش تعرفه‌ها فعلا غیر قانونی است.

ماجرای افزایش تعرفه‌های بخش معامله با، مشکل هر ساله نظام سلامت است. اجتناب کرده اند خوب سو مردمان نگران گرانی‌ها هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، پزشکان پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان، آرزو کرد افزایش تعرفه‌ها. در این مثال هر سال هم پول بیشتری اجتناب کرده اند جیب مردمان می‌رود. امسال با این حال وعده داده شده کدام ممکن است افزایش تعرفه‌ها همراه خود حمایت قابل ملاحظه بیمه‌ها در کنار {خواهد بود}. با این حال نکته بی نظیر اینجاست کدام ممکن است بیمه‌ها طی سال‌های قبلی حمایت مناسبی برای جبران خسارت‌های درمانی مردمان نداشته‌اند؛ مشکل‌ای کدام ممکن است در نظرسنجی روز سه‌شنبه ایسپا هم ادعا شده کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۵۰درصد مردمان اجتناب کرده اند ارائه دهندگان درمانی بیمه‌ها رضایت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه تامین اجتماعی هم همراه خود محافظت ۴۳میلیون نفری بیشترین میزان نارضایتمندی را به‌ شخصی اختصاص داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموع بیمه‌شده‌های این گروه ۵۲درصد، ارائه دهندگان حاضر‌شده را جذاب نمی‌دانند.

 

قیمت بیمه‌ها همراه خود تورم همخوان نیست

نارضایتی مردمان اجتناب کرده اند بیمه‌ها، خوب اتفاق خالص در این کره خاکی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همواره مشکل میان بیمه‌گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه‌گر موجود است. با این حال موضوع میزان این نارضایتی است. این نکته‌ای است کدام ممکن است سیدمحمدمهدی بهشتی‌نژاد، کارشناس بیمه، به آن است ردیابی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همشهری می‌گوید: «گروه‌های بیمه خواهان تیز کردن خسارت‌های حداقلی‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این خسارت‌دیده‌ها کمتر از محافظت را می‌خواهند. این دلیل است وجود نارضایتی امری خالص است ولی این کدام ممکن است در ایران ۵۰درصد مردمان اجتناب کرده اند محافظت بیمه‌ به‌ویژه بیمه‌های درمانی رضایت ندارند، به‌ علت خدماتی است کدام ممکن است نمی‌تواند رضایت مبتلایان را در مواجهه همراه خود قیمت‌های پرهزینه درمانی جلب تنبل. بیمه‌ها نمی‌توانند حق بیمه را بر مقدمه نرخ تورم افزایش دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین مشکل باعث کاهش ارائه دهندگان می‌شود.»

به‌ مشاوره بهشتی‌نژاد، گروه‌های بیمه کدام ممکن است موظف به حاضر ارائه دهندگان بیمه‌ای بودجه هستند، همواره اجتناب کرده اند مقامات طلبکارند: «در بحث افزایش محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بیمه‌ای اجتناب کرده اند سوی این گروه‌ها باید ظاهر شد کلان داشت. اختصاص بودجه برای معامله با‌های بودجه باید کت و شلوار همراه خود قیمت‌ها باشد با این حال چنین چیزی را هم‌اکنون نداریم. بودجه تصمیم گیری‌شده برای بیمه سلامت در مقامات یازدهم صدمه زیادی به ساختار بیمه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های آن تامین نشد. این مشکل در کشوری مثل آمریکا هم رخ داد، در قالب اوباماکر (Obama Care) کدام ممکن است خوب قالب بیمه‌ای بودجه بود، مقامات همراه خود قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه شد. {در این}‌ گونه قالب‌ها افزایش تعرفه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت‌های پزشکی همراه خود بودجه‌ای کدام ممکن است اندیشه در مورد می‌شود مطابقت ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش استاندارد ارائه دهندگان منجر می‌شود.»

او معتقد است کدام ممکن است بیشترین ارائه دهندگان درمانی در بیمه‌های تکمیلی موجود است؛ گرچه کدام ممکن است درجه گروه خرس محافظت بیمه‌های تکمیلی هم بیش از حد نیست با این حال همراه خود افزایش تعرفه‌های پزشکی، ضریب خسارت در بیمه‌های تکمیلی هم افزایش پیدا می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به نفع مبتلایان نیست.

 

امکانات درمانی حق افزایش تعرفه را ندارند

همراه خود این کدام ممکن است باقی مانده است افزایش تعرفه‌ها به‌ صورت قانونی به امکانات درمانی ابلاغ نشده با این حال گروهی اجتناب کرده اند پزشکان پزشکی، خودسرانه اقدام به افزایش تعرفه‌ها کرده‌اند. سعید غیر سکولار، معاون دبیرخانه شورای‌ برتر بیمه سلامت، هم به ابلاغ‌نشدن تعرفه‌های جدید پزشکی ردیابی می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید به همان اندازه زمان ابلاغ تعرفه‌های جدید، امکانات درمانی باید تعرفه‌های مصوب هیأت وزیران برای سال ۱۴۰۰ را اجتناب کرده اند مبتلایان اکتسابی کنند.

غیر سکولار در واقع این را هم اضافه می‌تنبل کدام ممکن است امسال مقامات، انتخاب ها خوبی برای کاهش قیمت‌ها اجتناب کرده اند جیب مردمان گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مثال برای دهک‌های زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی خرس محافظت نهادهای حمایتی ملموس‌تر است: «بیمه‌شده‌های کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهزیستی در برای مشاوره امکانات درمانی، برای ارائه دهندگان بستری در بخش دولتی به‌ صورت رایگان ارائه دهندگان اکتسابی می‌کنند. علاوه بر این اشخاص حقیقی دهک خوب به همان اندازه سه کدام ممکن است خرس محافظت هیچ نهاد حمایتی نیستند، به‌ صورت رایگان بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق بیمه آنها اجتناب کرده اند طریق مقامات تامین می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس محافظت گروه بیمه سلامت خواهند سر خورد.»

غیر سکولار علاوه بر این اجتناب کرده اند ملایم‌ماندن تعرفه‌ها در بخش سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستری خبر می‌دهد همراه خود این دلیل کدام ممکن است «امسال انبساط تعرفه‌ها برای این اشخاص حقیقی اتفاق نخواهد افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بخش بستری در مقابل ۱۰درصد، ۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بخش سرپایی هم در مقابل ۳۰درصد، ۲۰درصد تیز کردن خواهند کرد. برای {افرادی که} می‌خواهند خودشان را در دهک ۴ به همان اندازه هشت بیمه کنند نیز این سیستم انتقادی داریم، چون در سال‌های قبلی اصلی حق بیمه را شخصی این اشخاص حقیقی تیز کردن می‌کردند با این حال در سال ۱۴۰۱ این تیز کردن حق بیمه به‌ صورت پلکانی {خواهد بود}. در دهک ۴، ۱۵درصد حق بیمه توسط شخصی اشخاص حقیقی تیز کردن می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دهک ۵ به همان اندازه هشت نیز پلکانی اضافه احتمالاً خواهد بود.»

این پاسخگو برای کسب اطلاعات در مورد ارائه دهندگان به مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید صعب‌العلاج را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر معمول مثل ای‌بی هم دلیل می‌دهد: «برای این اشخاص حقیقی نیز صندوق خاصی رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از کمک به تامین داروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقلام می خواست، ارائه دهندگان تخصصی این گروه‌ها به‌ صورت رایگان حاضر شود. اینها مجموعه پوشش‌هایی است کدام ممکن است برای افراد پیش‌سوراخ بینی شده {است تا} قیمت اجتناب کرده اند جیب آنها کاهش داشته باشد.»