گروه ملل: تاکنون حداقل ۱۴۸۰ غیرنظامی در اوکراین کشته شدند
علاوه بر این {در این} مدت ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۵ نفر به کشورهای همسایه اجتناب کرده اند جمله لهستان پناهنده شدند.