گزارش رویترز اجتناب کرده اند توضیحات افتادگی «مذاکرات پرجامی» / حساسیت های سیاسی در پایتخت های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا.
عالی تأمین ذکر شد کدام ممکن است آمریکا قابل دستیابی است در ازای اقدام هر دو تعهدی اجتناب کرده اند سوی ایران با اشاره به ورزش‌های سپاه پاسداران ایران، بردن عنوان او اجتناب کرده اند لیست سیاه را تجزیه و تحلیل تدریجی.