گشت نظارتی و برخورد با زنان؛ غذای نخورده و دهان سوخته!/ جفا در دو لباس
این اظهار نظر دو دیدگاه را مطرح می کند که به ندرت مورد بحث قرار می گیرد. نزدیک شدن و تشدید تقابل‌ها یا حداقل تهدیدات اخیر، انتقام‌جویی علیه این دو گروه است که ممکن است افکار عمومی در چارچوب داستان آن را فرض کنند. دسته اول تعداد زیادی از زنان محجبه هستند که بدون توجه به اجباری بودن یا نبودن حجاب و با توجه به سلایق یا سنت های خود این پوشش را انتخاب کرده اند و نقشی در تندخویی با زنان دیگر ندارند و دسته دوم پلیس. نیروهایی که در سایر بخش ها خدمت می کنند و گاهی اوقات جان خود را به خطر می اندازند. فدای آن می شوند، اما برای جلسات حجاب هم قضاوت می شوند…