گوترش: درگیری اوکراین بدون در نظر گرفتن زودتر بالا یابدگوترش: درگیری اوکراین بدون در نظر گرفتن زودتر بالا یابد – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع