۱۳. شکست طرح دارویی دولت/ آیا داروخانه ها همکاری خود را با تامین اجتماعی قطع می کنند؟۱۳. شکست طرح دارویی دولت/ آیا داروخانه ها همکاری خود را با تامین اجتماعی قطع می کنند؟ – اخبار تجارتی