۳۰ رویه سایپا برای افزایش استاندارد


معاون ساخت، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان فنی گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: این مجموعه همراه خود هدف افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مالی …

سیپا برای 30 فوتیسیپا برای 30 فوتی

معاون ساخت، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان فنی گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: این گروه همراه خود هدف افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مالی محصولات شخصی در ایام نوروز (در حالی کدام ممکن است سویه ها ساخت تعطیل است) ۳۰ اقدام راهبردی انجام داده است.

علی رضا مصدقی در خصوص اقدامات {انجام شده} در سفر نوروزی برای بهبود به سختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه ها ساخت، ذکر شد: گروه خودروسازی سایپا در راستای ۸ مصوبه صادره اجتناب کرده اند سوی رئیس جمهور در سفر نوروزی کدام ممکن است ۱۳ روز به اندازه انجامید ۳۰ اقداماتی کدام ممکن است در جهت افزایش استاندارد انجام داد، ساخت مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت در تیراژ را انجام داد.

وی یکپارچه داد: {در این} مدت ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۳۰ نفر ساعت ها را برای افزایش ساخت صدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها وقت گذاشتند کدام ممکن است نماد می دهد گروه خودروسازی سایپا بر ایده ساختار دگردیسی ساختار کیفی ورزش می تدریجی.

معاونت ساخت، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان فنی گروه خودروسازی سایپا خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند جمله ورزش های {انجام شده} در راستای افزایش استاندارد، انبساط ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت مالی، اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب ربات ها، چالش ضدعیب پرس اسلاید هیدرولیک، ربات سالن پرس، سمپاشی عایق های کف خودرو، رنگ آمیزی سالن، تعویض لوله های برگشتی سیستم سرماخوردگی کننده آبی، عوامل جوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربات سالن بدنه تیبا، عیب یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالیبراسیون باجه های بررسی آب سایپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام تعمیرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری اجتناب کرده اند توقف تجهیزات اطمینان حاصل شود که افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش افزایش از دستگاه OEE را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیت محصول.

وی افزود: نکته قابل ملاحظه تولید دیگری نصب تعدادی از ربات در ایام تعطیل است کدام ممکن است همراه خود پشتوانه داده ها مهندسی این گروه در تمامی نیمه های طراحی اساس، طراحی ناخوشایند افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به پایان رسید.

معاون ساخت، پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان فنی گروه خودروسازی سایپا ذکر شد: اقدامات مذکور یکپارچه می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده گروه خودروسازی سایپا افزایش {بهره وری} برای تحمیل وضعیت جذاب تری برای ساخت {است تا} اجتناب کرده اند این طریق فرصتی داشته باشد رضایت بیشتر مردم را جلب تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان