۳۰ هزار نیروی مازاد در ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا!


مقامات سهام نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۵ هر دو ۶ نسبت اجتناب کرده اند سهام ۲ نمایندگی عظیم خودروسازی ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیپا را در اختیار دارد با این حال…

30 هزار نرو مازاد ایران خودرو و سایپا!30 هزار نرو مازاد ایران خودرو و سایپا!

علیرضا سلیمی افزود: مقامات سهام دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر اجتناب کرده اند ۵ هر دو ۶ نسبت اجتناب کرده اند سهام ۲ نمایندگی عظیم خودروسازی ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا را در اختیار دارد، با این حال حتی مدیرعامل نیز برگزیده شده مقامات است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارس نوشت: یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت رئیسه مجلس همراه خود تاکید بر اینکه اجتناب کرده اند واگذاری سهام خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایپا ایران به بخش شخصی حمایت می کنیم، اظهار داشت: امیدواریم این انتخاب بدون در نظر گرفتن سریعتر اجرایی شود.

سلیمی افزود: برای اینکه مقامات این خودروها را برداشتن تنبل، باید سهام مقامات واگذار شود، این نمایندگی ها شخصی شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت بر عهده بگیرد.

مشاور پسران محلات در مجلس نمایندگان تصریح کرد: اکنون واحد تولیدی های خودروسازی تحمل فشار خوب مقام هر دو در کنترل این مازاد {نیروی کار} را فریب دادن می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل حدود ۳۰ هزار {نیروی کار} مازاد دارند در حالی کدام ممکن است بخش شخصی خوب مازاد. حساب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار را مناسب کنید.

وی یکپارچه داد: در حالی کدام ممکن است نمایندگی های شخصی عموماً {بهره وری} بالایی دارند، خودروسازان در جاری حاضر {به دلیل} انتخاب ها مقامات علاوه بر این مشکلات تامین پولی متنوع همراه خود ضرر جمع آوری شده عجیبی مواجه هستند کدام ممکن است محصولات آنها اجتناب کرده اند استاندارد پایینی برخوردار است.

سلیمی همراه خود ردیابی به پیگیری های مجلس نمایندگان {در این} زمینه اظهار داشت: اجتناب کرده اند آقای رئیس جمهور به خاطر اصل صریح برای واگذاری بدون در نظر گرفتن سریعتر سهام این ۲ مجموعه تشکر می کنیم، در واقع مدیریت آنها نیز باید انجام شود. به بخش شخصی منتقل شود.»

عضوهیئت رئیسه در نهایت علاوه بر این تاکید کرد: افراد زیان جمع آوری شده را به خودروسازان تیز کردن نکنند با این حال الان خودروسازان اجتناب کرده اند جیب افراد امرار معاش می کنند پس خودروسازان باید اجتناب کرده اند جیب افراد بروند.. او ندارد. خوب حرفه غیر دولتی