۶ نفر در گرفتن در کالیفرنیا کشته شدند
مردی سفر بر خودرو {به سمت} باند در نزدیکی رستوران ال سانتو گرفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۵۰ گلوله شلیک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خطرناک کرد.