۷۰۰۰ واحد شاخص بورس سقوط کرد


بلافاصله برخلاف روزهای قبلی بازار سرمایه توسعه نزولی را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص کل بورس بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰۰ واحد افت کرد.

ریس 7ریس 7

بلافاصله برخلاف روزهای قبلی بازار سرمایه توسعه نزولی را تخصص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص کل بورس بیش اجتناب کرده اند ۷۰۰۰ واحد افت کرد.

شاخص کل بورس بلافاصله همراه خود ۷۶۷۷ واحد کاهش به عدد خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۳ واحد رسید، این در حالی است کدام ممکن است شاخص کل همراه خود همین وزن توانست همراه خود ۱۵۴۲ واحد صعود به عدد ۳۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷۱ واحد برسد. دلالان {در این} بازار ۶۲۷ هزار قیمت کاهش یافته به قطعا ارزش آن را دارد ۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱ میلیارد ریال انجام دادند. فلز مبارکه اصفهان، سراسری صنایع مس ایران، پالایش نفت تهران، پالایش نفت بندرعباس، گروه مبنا، ایران خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ملت بیشترین تاثیر عقب کشیدن را در بورس نسبت به سایر توکن ها داشتند.

در سوی تولید دیگری بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس پس اجتناب کرده اند گذراندن روندی نوسانی، همراه خود ۶۹ واحد انبساط به رقم ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۰ واحد رسید. قیمت کاهش یافته پرهزینه این بازار ۲۷۱ هزار قیمت کاهش یافته به قطعا ارزش آن را دارد ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۱ میلیارد ریال انجام دادند.

گروه بهبود پولی مهر آیندگان، گروه اقتصادی مینو، گروه میراث باکلاس، بهبود معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مظهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرابورس ایران بیشترین تاثیر سازنده را بر سایر توکن ها دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید صبا تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سامان بیشترین تاثیر عقب کشیدن را بر سایر توکن ها دارند.

دسترس در بازار بلافاصله ۱۰۵ ژتون به قطعا ارزش آن را دارد ۴۸۲۵ میلیارد ریال خریداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ ژتون به قطعا ارزش آن را دارد ۹۲۹ میلیارد ریال فروخته شد.