۸ ماده مغذی برای دندان های آلوده نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید


به گزارش سرویس علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود خبرگزاری فارس، وقتی صحبت اجتناب کرده اند سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان تبدیل می شود، دندانپزشکان می گویند خواهید کرد شبیه به چیزی هستید کدام ممکن است می خورید. {برای حفظ} سلامت دندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان، بسیاری چرخ دنده مغذی موجود است کدام ممکن است باید در رژیم غذایی گنجانده شود.

بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان بیشتر اوقات بدیهی تلقی تبدیل می شود، با این حال آلوده نشده نگه از گرفتن دهان، دندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه ها برای جلوگیری اجتناب کرده اند {بیماری ها} بخش مهمی اجتناب کرده اند مسکن روزمره ما است، از مراقبت نشده به بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان برای مدت زمان بسیار طولانی سرانجام سلامت عمومی ما را تحمل تاثیر مکان ها. پوسیدگی دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری لثه نیز ممکن است در نتیجه بیماری قلبی، بیشتر سرطان ها، دیابت، فروپاشی ذهن، آرتریت هر دو مسائل باردار بودن شود.

در حالی کدام ممکن است بهداشت نامناسب دهان در نتیجه پوسیدگی دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک لثه تبدیل می شود، بررسی ای کدام ممکن است در روزنامه اتحادیه اروپا روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروق چاپ شده شد آرم داد کدام ممکن است بهداشت نامناسب دهان علاوه بر این در نتیجه میکرو ارگانیسم در خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک در هیکل تبدیل می شود.

گروه بهداشت جهانی علاوه بر این سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان را منصفانه نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند سلامت عمومی در کل مسکن از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است سلامت ضعیف دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان معامله با نشده ممکن است تأثیر عمیقی بر استاندارد مسکن داشته باشد. فقدان رفتارهای بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان بر خورده شدن، گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار تأثیر می گذارد. متعاقباً ملاحظه به این مقوله یکی اجتناب کرده اند این سیستم های گروه جهانی بهداشت در زمینه پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری های مزمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت است. همه ما می دانیم کدام ممکن است سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان منصفانه بخش اساسی اجتناب کرده اند سلامت عمومی است. همراه خود اینکه لذت برداشتن اجتناب کرده اند سلامت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان فراتر اجتناب کرده اند از گرفتن دندان های مفید است. متنوع اجتناب کرده اند کودکان {به دلیل} پوسیدگی سرزنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نشده دندان اجتناب کرده اند سلامت کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان کافی برخوردار نیستند. بهداشت دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان پیش خواستن سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد حیاتی سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه کلی است. وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن احساس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار دهان بر به نظر می رسد، اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه بحث کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برقراری ارجاع به دیگران تأثیر می گذارد.

{در این} راستا، دندانپزشکان به اشخاص حقیقی پیشنهاد می کنند گروه خاصی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی را در رژیم غذایی بهداشتی دندان شخصی بگنجانند کدام ممکن است در گزارش زیر به آن است ردیابی شده است:

۱. ماست

ماست سرشار اجتناب کرده اند کلسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت دندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لثه ها محدوده خوبی است. پروبیوتیکماست برای لثه ها نیز {مفید است} از میکرو ارگانیسم های خوشایند اجتناب کرده اند میکرو ارگانیسم هایی کدام ممکن است باعث تحمیل حفره می شوند رفتن می کنند. به منظور شما ماست بیشتری به رژیم غذایی شخصی اضافه کنید، منصفانه رژیم غذایی آسان را محدوده کنید کدام ممکن است قند نداشته باشد.

۲. سبزیجات

برگ های بی تجربه استاندارداکثر وعده های غذایی برای از گرفتن دندان های خشمگین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید مفید هستند از سرشار اجتناب کرده اند ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی به سختی دارند. سبزیجات برگ بی تجربه مشابه با کلم پیچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسفناج سلامت دهان را آسانسور می کنند. آنها سرشار اجتناب کرده اند کلسیم هستند کدام ممکن است به مونتاژ مینای دندان {کمک می کند}. علاوه بر این تشکیل اسید است فولیکول ها این می تواند یک نوع ویتامین B است کدام ممکن است دارای انتخاب گسترده ای اجتناب کرده اند مزایای بهزیستی است. می توانید اسفناج را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلم پیچ را به سالاد شخصی اضافه کنید. سبزیجات برگ بی تجربه نیز می توانند اضافه شوند اسموتی اضافه.

۳. میوه

میوه هایی مشابه با سیب بالقوه است شیرین باشند، با این حال سرشار اجتناب کرده اند فیبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب نیز هستند. مصرف کردن سیب باعث ترشح بزاق در دهان تبدیل می شود کدام ممکن است میکرو ارگانیسم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذرات وعده های غذایی را اجتناب کرده اند بین می برد. احساس فیبری سیب باعث تحریک لثه ها تبدیل می شود.

۴. پود

اصولاً گوشت حیاتی استاکثر آنها چرخ دنده مغذی را فراهم می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویدن گوشت باعث ترشح بزاق تبدیل می شود. بزاق اصولاً اجتناب کرده اند این الگو اسیدیته دهان خواهید کرد را کاهش می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توسل به ذرات غذایی کدام ممکن است در نتیجه پوسیدگی دندان تبدیل می شود {کمک می کند}. گوشت زرشکی برای این کار {مفید است}. ماهی های چرب (مشابه با ماهی سالمون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید توفو آنها سرشار اجتناب کرده اند فسفر هستند کدام ممکن است منصفانه ماده معدنی مهم برای حفاظت اجتناب کرده اند مینای دندان است.

۵. آب نبات تلخ

آب نبات بعد از همه با توجه به اینکه حداقل ۷۰ سهم کاکائو داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در خوردن متعادل باشد. آب نبات تلخ {به دلیل} مختلط به تماس گرفتن CBH است کدام ممکن است آرم داده شده است به آسانسور مینای دندان {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان های خواهید کرد را کمتر آسیب پذیر پوسیدگی می تدریجی. برجسته او هست. همراه خود این جاری، همه بسیاری از آب نبات برای شما ممکن است خوشایند نیستند.

۶. چای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه

چای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاه از هر چای تشکیل پلی است فنلکسانی هستند کدام ممکن است به پلاک دندانی پاسخ آرم می دهند. این چرخ دنده میکرو ارگانیسم ها را می کشند هر دو حمل می کنند. این کار اجتناب کرده اند انبساط میکرو ارگانیسم ها هر دو تشکیل اسیدهایی کدام ممکن است به دندان ها حمله می کنند جلوگیری می تدریجی. چای علاوه بر این تأمین فلوراید است.

۷. آدامس با بیرون قند

جویدن آدامس با بیرون قند ممکن است راه خوشایند عکس برای تحمیل بزاق باشد کدام ممکن است ذرات وعده های غذایی را اجتناب کرده اند دهان خواهید کرد پاک می تدریجی.

۸. غذاهای غنی اجتناب کرده اند فلوراید

غذاهای غنی اجتناب کرده اند فلوراید، مشابه با نوشیدنی های تشکیل فلوراید، هر دو هر محصولی کدام ممکن است همراه خود آب فلوراید مناسب می کنید، به دندان های خواهید کرد {کمک می کند}. فلوراید منصفانه ماده معدنی مهم است کدام ممکن است {برای تقویت} دندان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به جلوگیری اجتناب کرده اند پوسیدگی دندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های دهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دندان حیاتی است. این ماده معدنی استخوان های خواهید کرد را محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جلوگیری اجتناب کرده اند پوسیدگی دندان {کمک می کند}. فلوراید در متنوع اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نوشیدنی ها} کشف شد تبدیل می شود. این ماده معدنی اصولاً در سیب زمینی، صدف، آبگوشت، سوپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کشف شد تبدیل می شود. این ماده معدنی در خمیر دندان هر دو دهانشویه آنجا.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید