ارتباط آلودگی هوا با افزایش ریسک نابینایی

در سایت خبرگزاری انجمن طب فیزیکی مطلب ارتباط آلودگی هوا با افزایش ریسک نابینایی مشاهده می کنید
نتایج یک مطالعه نشان می دهد آلودگی هوا با افزایش خطر کاهش بینایی پیشرونده و برگشت ناپذیر موسوم به «دژنراسیون ماکولا مرتبط با سن» ارتباط دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت ispmr انجمن طب فیزیک ایران