۹۷ درصد زندانیان یزد مرد هستند
رئیس قاضی استان بازخوانی اندیشه علمی و جهاد و تفکر انقلابی شهید بهشت ​​را یکی از برنامه های عدالت خواهانه مدیران استان دانست و گفت: این برنامه با همکاری برخی نهادها از جمله در حال انجام است. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی.